Úrazové pojištění 2013 – 2016

Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 – Pojišťovna VZP a. s.

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích.

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář Oznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

uveďte číslo pojistné smlouvy – 1310000010

do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:

  • název střešní organizace – Česká unie sportu;
  • evidenční číslo členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS;
  • činnost, při které došlo k úrazu;
  • jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
  • razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);

k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy,
  • v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků,
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na emailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz. Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.
Pokud stále preferujete zasílání podkladů poštou, můžete zaslat originál formuláře OŠU, vyplněný a potvrzený, společně s požadovanými doklady na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Karlín